Başlangıç: 03-12-2018 – Bitiş: 02-12-2020

Project No: 2018-1-TR01-KA202-058637

Program: Erasmus +
Anahtar Eylem: İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi
Eylem Türü: Mesleki eğitim ve öğretim için stratejik ortaklıklar

BAĞLAM:
Endüstri 4.0’ın imalat sektöründe tedarik zincirini ve üretimi önemli ölçüde ilerletmesi beklenmektedir. Endüstri 4.0, yenilikçiliği hızlandırabilir ve daha hızlı tasarım süreçlerini destekler ve karlılığı arttırma potansiyeline sahiptir. Sanayi sektörü, temel olarak büyüme ve istihdam için kritik bir itici güç olan AB ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Endüstri 4.0’daki dijitalleşme, geleneksel işletmeleri zorlayan yeni iş modelleri de sunmaktadır. Avrupa, daha rekabetçi olabilmek için Endüstri 4.0’ın sunduğu fırsatlardan tam anlamıyla faydalanmalıdır. Şirketlerde dijitalleşme, on kat daha iyi performans yaratabilir, ancak AB vatandaşlarının %47’si çevrimiçi alışveriş yaparken, KOBİ’lerin yalnızca %14’ü ürün ve hizmet satmak için İnterneti kullanmaktadır ve Avrupa’daki işletmelerin %2’sinden daha azı mobil iletişim, sosyal medya, büyük veri analizi ve IoT gibi dijital teknolojilerden tam anlamıyla yararlanmaktadır.

Avrupa Sendikaları Konfederasyonu, Endüstri 4.0 dönüşüm ve değişimini desteklemek ve yönetmek için yeni araçların geliştirilmesinin şart olduğunu vurgulamaktadır. Endüstri 4.0’ın faydaları ve geleneksel işletmelerin yeni dijital gelişmelerle dönüşümü çeşitli AB ülkeleri tarafından farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Avrupa’nın farklı ülkelerinde yeni dijital çağın işgücünün farklı düzey ve standartları ve yetenekleri vardır.

ÖZEL HEDEFLER:
KOBİ’ler için Endüstri 4.0 bağlamında KOBİ’lerin ortak gelecekteki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ECVET ve AKTS ilkelerine dayanarak belirlenen ortak öğrenme çıktıları tanımlanması amaçlanmaktadır. Proje, Endüstri 4.0 bağlamında KOBİ’lerde kapasite geliştirme yetkinliklerinin tanımlanacağı temel beceri eksikliklerini ele alacaktır. Endüstri 4.0 temalarındaki yenilikçi harmanlanmış öğrenme içerikleri sayesinde, iCOINS, KOBİ girişimcilerinin ve çalışanlarının, öğrenme ve eğitim sürecinde bir uygulama topluluğunun oluşturulmasını sağlayacak bir zihinsel değişimini hedeflemektedir.

HEDEFLER:
iCOINS, KOBİ’lerde Endüstri 4.0 konusunda farkındalık yaratma konusunda ortak bir yeterlilik haritası ve eğitim modülleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim modülleri içeren bir Açık Eğitim Kaynakları (AEK) platformu ve eğitmenler için bir eğitim ders planı oluşturulacaktır. Eğitim metodolojisi el kitabı, eğiticilerin iCOINS çıktıları kullanarak bilgileri kursiyerlere aktarmalarını sağlayacaktır. Çıktılar pilot eğitimleri ve çarpan etkinlikleri ile test edilecektir.

YÖNTEMLER:
iCOINS, KOBİ’lerin Endüstri 4.0 ilkeleri konusunda farkındalık yaratma gereksinimlerini karşılamak, Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) eğitmenlerinin bilgiyi aktarmak için yenilikçi yöntemler ve araçlar kullanma becerilerini geliştirmek için metodik bir yaklaşım sunmaktadır. Açık Eğitim Kaynakları, eğiticilerin bilgi ve iletişim teknolojileri ve çevrimiçi kaynakları kullanarak eğitimde yenilikçi yöntemleri uygulamalarına izin verecektir. Açık Rozetler (open badges), eğitimler içinde ulaşılan başarıların tanınması ve belgelenmesi amacıyla kullanılacaktır. İCOINS metodolojisi, Mesleki Eğitim öğretmenlerinin, eğitmenlerinin ve mentorlarının iş temelli ortamlarda, AEK’in iş temelli bağlamda kullanılması yoluyla etkili açık ve yenilikçi eğitimin geliştirilmesine odaklanarak sürekli mesleki gelişimini teşvik edecektir.

ANA AKTİVİTELER:
iCOINS, yetkinliklerin tanımlanması ve KOBİ’lerde endüstri 4.0 konusunda kapasite geliştirmek için yenilikçi bir yol haritası oluşturur. Yol haritası Eğitim Modülleri için içerik ve metodoloji çerçevesini ve hedeflerini tanımlar. Eğitim Modülleri Mesleki Eğitimciler ve KOBİ personeli ile test edilmiştir.

iCOINS, AEK platformunu uygun operasyonel işlevselliklerle tasarlar ve uygular: Modüller, alıştırmalar, öğrenme çıktıları ve Açık Rozetler sürümüne ilişkin prosedürler.

iCOINS, katılımcıları, katılımcı kuruluşları, hedef grupları ve paydaşları açık iletişimi aktif hale getirerek, bilgi paylaşarak, sonuçları yansıtarak ve tartışma ve işbirliğine zorlayarak birlikte oluşturma sürecine dahil eder. iCOINS – konferans ve Ulusal iCOINS toplantıları bu amaç için planlanmıştır.

BEKLENEN SOMUT ÇIKTILAR:
KOBİ’lerde Endüstri 4.0 konusundaki farkındalığı artırmak için kapasite geliştirme ve eğitim modülleri için eğitim yol haritasının geliştirilmesi, Avrupa’daki Mesleki Eğitim öğretmenleri, eğitmenleri ve Avrupa’daki KOBİ personelinin Endüstri 4.0 becerilerinin bu projenin temel amaçlarından biri olan uyumlaştırılması ve birleştirilmesi için yardımcı olacaktır. Ayrıca, iCOINS OER Platformu tarafından kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı kursiyerlerin edindiği yeterliliklerin tanınması için standart bir Açık Rozet sisteminin kullanıma sunulması sağlanacaktır. iCOINS projesi, proje sonuçlarını daha da geliştirmek ve geliştirmek için eğitmenler için bir eğitim metodolojisi el kitabı ve eğitim ders planı oluşturacaktır.