Alkaa: 03-12-2018 – Päättyy: 03-12-2021

Hankkeen viite: 2018-1-TR01-KA202-058637

Ohjelma: Erasmus +


Päätoimi: Teollisuus 4.0 -osaamisen ja taitojen lisääminen ja kehittäminen PK-sektorilla sekä ammatillisissa

organisaatioissa.


Toiminnan tyyppi: Strateginen yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa ja PK-toimialalla.

TAUSTA:
Teollisuus 4.0:n odotetaan merkittävästi muuttavan teollisuutta ja sen toimitusketjuja. Se voi mahdollistaa tehokkaamman innovoinnin ja tukea nopeampia ja ketterämpiä suunnitteluprosesseja sekä parantaa tuottavuutta. Teollisuuden uskotaan edistävän olennaisesti Euroopan Unionin alueen taloutta kasvun ja työllisyyden tärkeänä tekijänä. Teollisuus 4.0:n käsittävä digitalisaatio tarjoaa myös uusia liiketoimintamalleja, jotka haastavat perinteistä liiketoimintaa.

Euroopan tulisi hyödyntää Teollisuus 4.0:n tarjoamia mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseksi. Digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä voi luoda jopa kymmenen kertaa parempia tuloksia. Eurooppa ei kuitenkaan ole käyttänyt digitaalista potentiaaliaan: 47 prosenttia EU:n alueella asuvista ihmisistä tekee ostoksia verkossa, vain 14 prosenttia PK-yrityksistä käyttää internetiä tuotteiden ja palvelujen myymiseen ja alle 2 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä hyödyntää täysimääräisesti digitaalisia teknologioita, kuten mobiiliviestintää, sosiaalista mediaa, big data analyysia ja esineiden internetiä (IoT).

European Trade Union Confederation korostaa, että uusien työkalujen kehittäminen muutoksen tukemiseksi ja hallitsemiseksi on välttämätöntä. Teollisuus 4.0:n mahdollistamat edut ja perinteisen liiketoiminnan muutos uusien digitaalisten edistysaskelten kautta toteutuvat EU-maissa eri tavalla. Lisäksi uudella digitalisaation aikakaudella Euroopan maissa on käytössä työvoiman osaamisen ja pätevyyden eri tasot ja standardit.

PÄÄTAVOITE:
iCOINS-hankkeen tavoitteena on kehittää yhtenäistä osaamista EU:n alueella PK-yrityksille Teollisuus 4.0 -tietoisuuden lisäämiseksi edistyksellisen koulutuksen avulla. Ensisijaiset kohderyhmät ovat ammatillisen koulutuksen opettajat. Lisäksi iCOINS palvelee PK-yritysten, opiskelijoiden, ammatillisten oppilaitosten, ammatillisen korkean asteen ja opettajien ja julkishallinnon henkilöstön tarpeita.

TAVOITTEET:
PK-yritysten tulevaisuuden osaamistarpeet pyritään tunnistamaan, joiden perusteella määritellään oppimistavoitteet, työkalut ja toiminnot ECVET-(The European Credit System for Vocational Education and Training) ja ECTS- (European Credit Transfer and Accumulation System) periaatteisiin pohjautuen. Hankkeessa keskitytään PK-yrityksissä ilmeneviin merkittävimpiin osaamishaasteisiin, joita tullaan kehittämään Teollisuus 4.0 -viitekehyksessä.

iCOINS kehittää PK-yrityksille yhteisen osaamiskartan ja koulutusmoduulikokonaisuuden, joilla lisätään tietoisuutta ja osaamista Teollisuus 4.0 -periaatteista. Hankkeessa käsitellään keskeisimpiä osaamispuutteita, joiden osalta kuvataan valmiuksien kehittämistä PK-yrityksissä Teollisuus 4.0-kontekstissa.

MENETELMÄT:
iCOINS lisää tarpeisiin perustuvaa tietoutta ja ymmärrystä Teollisuus 4.0-periaatteista PK-yrityksissä ja ammatillisissa organisaatioissa. Hankkeessa käytetään uusimpia menetelmiä ja välineitä tiedon välittämiseksi. Avoin oppimisalusta (Open Educational Resources, OER) mahdollistaa ICT- ja internet-resurssipohjaisten innovatiivisten menetelmien toteuttamisen Teollisuus 4.0-tietouden lisäämiseksi. Koulutuksissa saavutetun osaamisen todentamisessa hyödynnetään avoimia osaamismerkkejä (Open Badge).

TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT:
iCOINS luo Teollisuus 4.0-osaamisen kasvattamista PK-yrityksissä kuvaavan road mapin. Road mapissa määritellään kehys ja tavoitteet koulutusmoduulien sisällölle ja menetelmille. Koulutusmoduulit pilotoidaan ammatillisten kouluttajien (VET, Vocational Education and Training) ja PK-yrityshenkilöstön kanssa.

iCOINS suunnittelee ja toteuttaa avoimen OER-alustan käsittäen moduulit, harjoitukset, oppimistulokset ja käytänteet ansaita avoimia osaamismerkkejä (Open Badge). iCOINS sitouttaa osallistujat, osallistuvat organisaatiot ja kohde- ja sidosryhmät yhteistyöprosessiin aktivoimalla avointa keskustelua, tiedon jakamista ja tulosten hyödyntämistä. Tätä varten järjestetään tilaisuuksia ja kansallisia iCOINS-tapaamisia.

TÄRKEIMMÄT TULOKSET:
Yksi ensisijaisista hankkeen tavoitteista on kehittää yhtenäisempää ammatillisten opettajien (VET), kouluttajien ja PK-yrityshenkilöstön osaamista Euroopassa. Tätä tavoitellaan kehittämällä koulutuspolkua kasvattamaan osaamista ja suorituskykyä. Tämä tapahtuu koulutusmoduuleilla, jotka mahdollistavat Teollisuus 4.0 -tietoisuuden lisäämisen hankkeen kohderyhmissä ammatillisissa organisaatioissa ja PK-yrityksissä. Lisäksi avoimet osaamismerkit (Open Badget) ovat osoittamassa osallistujien taitojen ja pätevyyden saavuttamista iCOINS-OER-alustalla. iCOINS tulee luomaan harjoitusmenetelmä-oppaan ja harjoituskurssisuunnitelman, joilla edelleen edistetään ja kehitetään hankkeen tuloksia.