Projektin tiedot

Aloitus: 03-12-2018 – Loppu: 02-12-2020
Hankkeen viite: 2018-1-TR01-KA202-058637

Ohjelma: Erasmus +     
Keskeiset toimet: yhteistyö innovaatioiden ja hyvien toimintatapojen vaihtamiseksi     
Toimi Tyyppi: Ammatillisen koulutuksen strategiset kumppanuudet

TAUSTA: Teollisuuden 4.0 odotetaan edistävän merkittävästi toimitusketjua ja valmistusteollisuutta teollisuudessa. Se voi nopeuttaa innovointia ja tukee nopeampia suunnitteluprosesseja ja parantaa kannattavuutta. Teollisuusala edistää olennaisesti EU: n taloutta, joka on kasvun ja työllisyyden kriittinen tekijä. Teollisuuden 4.0 digitalisointi tarjoaa myös uusia liiketoimintamalleja, jotka haastavat perinteiset yritykset. Euroopan on käytettävä täysimääräisesti hyväkseen mahdollisuuksia, joita Industry 4.0 tarjoaa, kilpailukyvyn parantamiseksi. Yritysten digitalisaatio voi luoda kymmenen kertaa parempia tuloksia, mutta Eurooppa ei ole käyttänyt digitaalista potentiaaliaan, sillä 47 prosenttia EU: n kansalaisista ostaa verkkoja, vain 14 prosenttia pk-yrityksistä käyttää internetiä myymään tuotteita ja palveluja ja alle 2 prosenttia eurooppalaisista yritykset hyödyntävät täysimääräisesti digitaalisia tekniikoita, kuten matkaviestintä, sosiaalinen media, suurten tietojen analysointi ja Internet. Euroopan ammattiyhdistysten liitto korostaa, että uusien välineiden kehittäminen transformaatiomuutoksen tukemiseksi ja hallitsemiseksi on välttämätöntä. EU: n eri maat toteuttavat eri tavoin teollisuuden 4.0 -hyödyt ja perinteisten yritysten muutokset uusilla digitaalisilla edistysaskeleilla. Lisäksi on olemassa eri tasoja ja standardeja, jotka koskevat uuden digitaalisen aikakauden ammattitaitoa ja osaamista eri Euroopan maissa.

PÄÄTAVOITE: ICOINS-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisiä EU: n toimivaltuuksia pk-yritysten tietoisuuden lisäämiseksi teollisuudesta 4.0 innovatiivisen koulutuskurssin kautta. Ensisijaiset kohderyhmät ovat ammatillisen koulutuksen opettajat, kouluttajat ja mentorit. Lisäksi iCOINS palvelee pk-yritysten, korkeakoulujen ja opiskelijoiden, ammatillisten oppilaitosten, ammatillisten korkeakoulujen / opettajien, julkishallinnon henkilöstön tarpeita. ERITYISET

TAVOITTEET: Pk-yritysten pk-yritysten yhteiset tulevaisuuden tarpeet pk-yrityksiä varten on tarkoitus tunnistaa ja yhteiset oppimistulokset määritellään ECVET- ja ECTS-periaatteiden pohjalta. Hankkeessa käsitellään tärkeimpiä ammattitaitovajeita, joista kuvataan pk-yritysten valmiuksien kehittämisen osaamista teollisuudessa 4.0. Innovatiivisen, yhdistetyn oppimisen sisällön kautta teollisuus 4.0 -teemojen kohdalla iCOINS on suunnattu pk-yritysten yrittäjien ja työntekijöiden mielenvaihtoon, mikä mahdollistaa käytännön yhteisön luomisen oppimis- ja koulutusprosessissa.

iCOINS kehittää pk-yrityksissä yhteistä osaamiskarttaa ja koulutusmoduuleja, joilla lisätään tietoisuutta teollisuudesta 4.0. Luodaan OER-alusta, jossa on koulutusmoduuleja ja kouluttajien koulutuskurssi. Koulutusmetodologian käsikirja antaa kouluttajille mahdollisuuden siirtää tietoa harjoittelijoille iCOINS-tuotosten avulla. Tulokset testataan pilottikoulutusten ja kerrannaisvaikutusten avulla.

MENETELMÄT: iCOINS tuo käyttöön menetelmällisen lähestymistavan, jolla voidaan vastata pk-yritysten tarpeisiin lisätä tietoisuutta teollisuus 4.0 -periaatteista ja parantaa ammatillisen koulutuksen kouluttajien taitoja käyttää innovatiivisia menetelmiä ja välineitä tiedon siirtämiseksi. OER-ohjelmat antavat kouluttajille mahdollisuuden toteuttaa innovatiivisia menetelmiä koulutuksessa käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa ja online-resursseja. Open Badges willl julkaistaan ​​myös koulutustilaisuuksien saavuttamiseksi. ICOINS-menetelmällä edistetään ammatillisen koulutuksen opettajien, kouluttajien ja mentorien jatkuvaa ammatillista kehitystä työpohjaisten asetusten yhteydessä, ja siinä keskitytään tehokkaan avoimen ja innovatiivisen koulutuksen kehittämiseen käyttämällä OER: ää työperusteisessa kontekstissa.

TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT: iCOINS luo innovatiivisen etenemissuunnitelman pätevyyksien kuvaamiseksi ja kapasiteetin vahvistamiseksi teollisuudelle 4.0 pk-yrityksissä. Etenemissuunnitelmassa määritellään koulutusmoduulien sisällön ja metodologian kehys ja tavoitteet. Koulutusmoduulit testataan ammatillisen koulutuksen kouluttajien ja pk-yritysten henkilöstön kanssa. iCOINS suunnittelee ja toteuttaa OER-alustan kätevillä toiminnallisuuksilla: moduulit, harjoitukset, oppimistulokset ja Open Badges -versiota koskevat menettelyt. iCOINS ottaa osallistujat, osallistuvat organisaatiot, kohderyhmät ja sidosryhmät mukaan yhteistuotantoprosessiin aktivoimalla avoimen viestinnän, jakamalla tietoa, heijastamalla tuloksia ja haastamalla keskustelua ja yhteistyötä. iCOINS – konferenssi ja kansalliset iCOINS-kokoukset on suunniteltu tähän tarkoitukseen.

TÄRKEIMMÄT MERKITTÄVÄT TULOKSET: Koulutuksen kehittäminen kapasiteetin ja koulutusmoduulien kehittämiseksi, jotta voidaan lisätä tietoisuutta teollisuudesta 4.0 pk-yrityksissä, on yhdenmukaistettu ja yhtenäistetty ammatillisen koulutuksen opettajien, kouluttajien ja pk-yritysten henkilöstön 4.0 osaamista Euroopassa, joka on yksi tämän hankkeen ensisijaisista tavoitteista. Avoimet merkit julkaistaan ​​myös standardoidulla järjestelmällä, jonka avulla harjoittelijat hankkivat iCOINS OER -alustan saamien tietojen, taitojen ja pätevyyden perusteella hankitut taidot. iCOINS-hankkeessa luodaan koulutusmenetelmien käsikirja ja kouluttajien koulutuskurssi, jolla edistetään ja kehitetään hankkeen tuloksia.