HANKKEEN TIEDOT

Alkaa: 03-12-2018 – Päättyy: 02-12-2020
Hankkeen viite: 2018-1-TR01-KA202-058637

Ohjelma: Erasmus +     
Keskeiset toimet: Tietoisuuden lisääminen, sekä ammatillisten opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittäminen Industry 4.0 -periaatteista PK-sektorilla     
Toimi Tyyppi: Strateginen yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa ja PK-toimialalla

TAUSTA

Industry 4.0 odotetaan muuttavan merkittävästi teollisuutta ja teollisuuden toimitusketjua. Se tehostaa innovointia ja tukee nopeampia ja ketterämpiä suunnitteluprosesseja sekä parantaa kannattavuutta. Industry 4.0 uskotaan edistävän olennaisesti Euroopan Unionin alueen taloutta, ollen kasvun ja työllisyyden kriittinen tekijä. Industry 4.0 käsittävä digitalisaatio tarjoaa myös uusia liiketoimintamalleja, jotka haastavat perinteiset liiketoiminnat.

Euroopan tulisi hyödyntää Industry 4.0 tarjoamia mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseksi. Digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä voi luoda jopa kymmenen kertaa parempia tuloksia. Eurooppa ei kuitenkaan ole käyttänyt digitaalista potentiaaliaan: 47 prosenttia EU:n alueella asuvista ihmisistä tekee ostoksia verkossa, vain 14 prosenttia PK -yrityksistä käyttää internetiä tuotteiden ja palvelujen myymiseen ja alle 2 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä hyödyntää täysimääräisesti digitaalisia teknologioita, kuten mobiiliviestintää, sosiaalista mediaa, big data analyysia ja esineiden internetiä.

European Trade Union Confederation korostaa, että uusien työkalujen kehittäminen muutoksen tukemiseksi ja hallitsemiseksi on välttämätöntä. Industry 4.0 edut ja perinteisen liiketoiminnan muutos uusien digitaalisten edistysaskelten kautta toteutuvat EU-maissa eri tavalla. Lisäksi uudella digitalisaation aikakaudella Euroopan maissa on käytössä työvoiman osaamisen ja pätevyyden eri tasot ja standardit.

PÄÄTAVOITE

ICOINS-hankkeen tavoitteena on kehittää yhtenäistä osaamista EU:n alueella PK -yrityksille Industry 4.0 -tietoisuuden lisäämiseksi uudistuvan koulutuksen avulla. Ensisijaiset kohderyhmät ovat ammatillisen koulutuksen opettajat ja kouluttajat. Lisäksi iCOINS palvelee PK -yritysten, opiskelijoiden, ammatillisten oppilaitosten, ammatillisten korkean asteen ja opettajien ja julkishallinnon henkilöstön tarpeita.

TAVOITTEET

PK -yritysten tulevaisuuden osaamistarpeet pyritään tunnistamaan, joiden perusteella määritellään yhteiset oppimistulokset, työkalut ja toiminnat ECVET- ja ECTS -periaatteisiin pohjautuen. Hankkeessa keskitytään PK -yrityksissä ilmeneviin merkittävimpiin osaamishaasteisiin, joihin liittyviä taitoja Industry 4.0:n viitekehyksessä tullaan kehittämään.

iCOINS kehittää PK -yrityksille yhteistä osaamiskarttaa ja koulutusmoduulikokonaisuutta, joilla lisätään tietoisuutta Industry 4.0:sta. Hankkeessa luodaan avoin oppimisalusta (OER), joka käsittää koulutusmoduulit, ja koulutuskurssin kouluttajille.

MENETELMÄT

iCOINS mahdollistaa PK -yritysten tarpeista lähtien mahdollisuuden lisätä ymmärrystä Industry 4.0 -periaatteista, parantaa ammatillisen koulutuksen opettajien ja kouluttajien taitoja sekä käyttää uusia menetelmiä ja välineitä tiedon siirtämiseksi. Avoin oppimisalusta (OER) mahdollistaa innovatiivisten menetelmien toteuttamisen koulutuksessa ICT ja internet -resursseja hyödyntämällä. Koulutuksissa eteneminen huomioidaan myös avoimilla osaamismerkeillä (Open Badge).

iCOINS hankkeessa kehitetty menetelmä tukee ammatillisten opettajien ja kouluttajien ammatillista kehittymistä, keskittyen tehokkaaseen avoimen ja innovatiivisen koulutuksen kehittämiseen avointa oppimisalustaa (OER) hyödyntämällä.

TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT

iCOINS luo road mapin kuvaamaan osaamisen ja suorituskyvyn kasvattamista Industry 4.0 liittyen PK -yrityksissä. Road mapissa määritellään kehys ja tavoitteet koulutusmoduulien sisällölle ja menetelmälle. Koulutusmoduulit pilotoidaan ammatillisten kouluttajien (VET) ja PK -yrityshenkilöstön kanssa.

iCOINS suunnittelee ja toteuttaa OER -alustan käytännöllisillä toiminnoilla käsittäen moduulit, harjoitukset, oppimistulokset ja käytänteet avoimille osaamismerkeille (Open Badgeille). iCOINS sitouttaa osallistujat, osallistuvat organisaatiot ja kohde- ja sidosryhmät yhteistyöprosessiin aktivoimalla avointa keskustelua, tiedon jakamista ja tulosten hyödyntämistä. Tätä varten järjestetään tilaisuuksia ja kansallisia iCOINS -tapaamisia.

TÄRKEIMMÄT TULOKSET:

Yksi ensisijaisista hankkeen tavoitteista on kehittää yhtenäisempää ammatillisten opettajien (VET), kouluttajien ja PK -yrityshenkilöstön osaamista Euroopassa, jota tavoitellaan kehittämällä koulutuspolkua kasvattamaan suorituskykyä kuin myös koulutusmoduuleja mahdollistaen Industry 4.0 -tietoisuuden lisäämistä PK -yrityksissä. Lisäksi avoimet osaamismerkit (Open Badget) ovat osoittamassa osallistujien taitojen ja pätevyyden saavuttamista iCOINS OER -alustalla. iCOINS tulee luomaan harjoitusmenetelmä -oppaan ja harjoituskurssisuunnitelman, jolla edelleen edistetään ja kehitetään hankkeen tuloksia.